Skip to main content

Inleiding

Met grote trots presenteren wij ons initiatief dat in 2023 is opgezet door niemand minder dan Marichelle de Jong, voormalig nummer 1 van de wereld en oud Nederlands en Europees kampioen boksen. Als stichting hebben we een ambitieus doel voor ogen: het ondersteunen van kwetsbare individuen om hun persoonlijke, sociale en mentale welzijn te verbeteren en hun volledige potentieel te benutten. We streven we ernaar om mensen met een laag zelfbeeld, slechte gewoonten, een (mentaal) ongezonde leefomgeving en sociaal ongemak te helpen een betere versie van zichzelf te worden.

Dit bereiken we door middel van het “Mind over Matter” programma dat wordt begeleid door ervaren en professionele bokstrainers, instructeurs van Defensie en sociale begeleiders.

“Mind over Matter” is een 6-delig programma met fysieke en mentale begeleiding, zoals boks- en bootcamptrainingen, groepstrainingen met gelijken en individuele begeleiding. Opvolgend is het lange termijn doel de deelnem(st)ers structureel te verbinden aan een sport, vereniging en/of andere organisaties die kunnen bijdragen aan het continueren van de impact die het programma gehad heeft.

Toegankelijkheid is een belangrijke kernwaarde van de Stichting. Naast het “Mind over Matter” programma zelf, is de waarborging van toegankelijkheid voor eenieder een belangrijke activiteit van de stichting. Dit wordt gecreëerd middels fondsenwerving binnen 1) een bestaand netwerk van bedrijven en individuen rondom Marichelle de Jong, 2) private fondsen en 3) publieke fondsen.

Missie/Visie

Onze missie is om bij te dragen aan een positieve persoonlijke, sociale en mentale ontwikkeling van kwetsbare jongere individuen in de regio Rotterdam. We willen voorzien in fysieke en mentale begeleiding en coaching, zoals boks- en bootcamptrainingen die aansluiten op hun individuele behoeften en wens om zich beter te voelen. Daaropvolgend streven we ernaar structurele verbinding te kunnen bieden aan een sport en / of vereniging.

Onze visie is gebaseerd op het geloof dat iedere persoon het vermogen heeft om positieve veranderingen in zijn of haar leven aan te brengen. We zijn ervan overtuigd dat door de juiste begeleiding en ondersteuning, kwetsbare individuen in staat zijn om hun persoonlijke, sociale en mentale welzijn te verbeteren en hun potentieel volledig te benutten.

We streven ernaar om een veilige en ondersteunende omgeving te creëren waarin deelnemers zich gesteund voelen om hun uitdagingen aan te gaan en positieve stappen te zetten naar een beter leven. We geloven in de kracht van groepstrainingen waarin deelnemers kunnen leren van elkaar, elkaar kunnen inspireren en ondersteunen in hun persoonlijke groei. Tegelijkertijd begrijpen we dat individuele begeleiding essentieel is om specifieke problemen aan te pakken en persoonlijke doelen te bereiken.

      Doelstelling

Het concrete doel is om kwetsbare individuen in de regio Rotterdam te ondersteunen bij het ontwikkelen van een positiever zelfbeeld, het verbeteren van gewoonten en het bevorderen van hun mentale welzijn. Dit wordt bereikt door middel van fysieke en mentale begeleiding, zoals boks- en bootcamptrainingen, groepstrainingen met gelijken en individuele begeleiding. Daarnaast streven we ernaar om deze individuen structureel te verbinden met sport en/of verenigingen om hun sociale betrokkenheid te vergroten en hun persoonlijke groei te stimuleren.

      Strategie

Doelgroep:

De doelgroep van de stichting zijn kwetsbare individuen in de regio Rotterdam. Onder kwetsbaar verstaat de stichting, wanneer er sprake is van lichamelijke, geestelijke dan wel sociale problemen die een negatieve invloed hebben op het functioneren. Het Mind over Matter programma richt zich op een specifieke groep kwetsbare jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 16 jaar. Deze jongeren worden geconfronteerd met diverse mentale uitdagingen die hun vermogen om goed te functioneren in het dagelijks leven beïnvloeden. Deze uitdagingen kunnen voortkomen uit verschillende bronnen, waaronder financiële beperkingen, prestatiedruk, gevoelens van onveiligheid, pestervaringen, sociale uitsluiting of verlies van belangrijke personen.

De stichting erkent dat in deze cruciale fase van hun ontwikkeling, deze jongeren moeite hebben om aan te sluiten bij hun leeftijdsgenoten en om te gaan met de veranderingen en eisen die het leven met zich meebrengt. De combinatie van diverse factoren kan leiden tot gevoelens van isolatie, lage zelfwaardering, emotionele instabiliteit en een gebrek aan veerkracht.

Programma:

De Marichelle de Jong Foundation biedt als eerste het unieke Mind over Matter programma aan voor de doelgroep. Het programma duurt 6 weken en vindt plaats op zaterdagmiddagen, met elk een training van 2 uur. Elke sessie heeft een specifiek onderwerp en leerdoel, deelnemers krijgen huiswerkopdrachten gekoppeld aan elke training.

Werving & Intake:

De doelgroep van het Mind over Matter programma zijn kwetsbare jongere individuen tussen de 12 en 16 jaar oud uit de regio Rotterdam. Het programma is toegankelijk voor een ieder die binnen de doelgroep valt – ter waarborging van diversiteit en deelnemers uit alle lagen van de samenleving vindt werving plaats via diverse kanalen.

Zo zullen er naast de website en een intensieve social media campagne, verschillende kanalen gecreëerd worden via de gemeente Rotterdam, het sociale domein en het onderwijs. Zo wordt de mogelijkheid verkent om op één of meerdere onderwijs instellingen een presentatie en demo te geven.

Communicatie tijdens programma:

Communicatie tijdens het programma vind plaats via wekelijkse check-ins welke zorgen voor een voortgangscontrole en disciplinebevordering, terwijl deelnemers worden ondersteund in een omgeving waarin ze hun grenzen kunnen verleggen en zelfvertrouwen kunnen opbouwen. Regelmatige communicatie met ouders zorgt voor updates en vragenbeantwoording.

Inkomsten & toegankelijkheid:

De stichting verkrijgt haar inkomsten uit subsidies, donaties en schenkingen. Daarnaast kent het programma een eigen bijdrage voor de deelnemers, waardoor er tevens een inkomstenstroom zal zijn vanuit de activiteiten zelf. Om de eerder genoemde toegankelijkheid te waarborgen zal de stichting voor elk individu die over onvoldoende middelen beschikt, een deel van de verkregen inkomsten uit subsidies, donaties en schenkingen gebruiken om deze eigen bijdrage te dekken.

Vrienden & Partners:

De inkomsten die buiten het programma verkregen worden komen voornamelijk uit een tweetal kanalen. 1) De subsidies uit publieke en private fondsen, worden via de door de organisaties bepaalde processen aangevraagd. 2) “Vrienden & Partners”, Marichelle de Jong heeft reeds een sterk netwerk en is daarnaast zeer ervaren in het organiseren van evenementen gerelateerd aan goede doelen. Zo vond tot voor kort het jaarlijkse “White Collar Boxing” event plaats welke in het teken stond van goede doelen zoals Lymph & Co. De Marichelle de Jong foundation zal soortgelijke, kleinere, events organiseren om zowel het huidige en nieuwe netwerk van “Vrienden & Partners” te binden voor terugkerende donaties en giften.

Organisatie, belangrijkste activiteiten en middelen:

De voornaamste activiteit van onze stichting is het leveren van hoogwaardige trainingen en coachingssessies. Hiervoor heeft de stichting ervaren trainers en coaches verbonden aan het programma welke ook verantwoordelijk zijn voor de intake van de deelnemers. Onze toegewijde trainers en coaches voorzien de deelnemers van op maat gemaakt lesmateriaal en trainingsmateriaal, zowel digitaal als op schrift. We maken gebruik van zorgvuldig geselecteerde externe trainingslocaties om de beste omgeving te bieden voor groei en leren. Onze organisatie hanteert een systematische aanpak met behulp van schema’s en logboeken om de voortgang van de deelnemers te volgen en evaluaties mogelijk te maken.

Ons managementteam en niet direct aan het programma gerelateerde vrijwilligers zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelen van strategieën, het beheren van operationele processen, externe relaties (inclusief inkomsten verwerving), marketing, personeelsbeheer, financiën en beleidsontwikkeling in samenwerking met het bestuur. Kortom zij dienen er voor te zorgen dat de alles rondom het programma is verzorgd, waardoor de trainers en coaches alle tijd, ruimte en middelen tot beschikking hebben om het programma uit te voeren. Het bestuur zal om de 2 maanden bij elkaar komen. We streven naar een professionele en goed georganiseerde stichting die voldoet aan de behoeften van kwetsbare individuen in de samenleving.

Marichelle de Jong is de verbindende factor tussen het programma (trainers & coaches) en het management team. Samen werken we aan een positieve persoonlijke, sociale en mentale ontwikkeling van deelnemers, en streven ernaar om hen te helpen een betere versie van zichzelf te worden.

Huidige Situatie

De Marichelle de Jong Foundation bevindt zich momenteel (media augustus 2023) in de opstartfase. De huidige situatie van stichting kan onderverdeeld in een aantal pijlers waar het bestuur zich momenteel op focust:

1. Programma Mind over Matter:

Het programma is in concept gereed. In augustus (2023) zal er een kleiner, verkort programma plaats vinden gebaseerd op het Mind over Matter programma. Tijdens dit verkorte programma zal tevens een inventarisatie en bevestiging van behoefte plaatsvinden.

2. Werving, Intake & Communicatie:

De stichting is reeds begonnen met een social mediacampagnes. Tevens worden de verschillende sociale en onderwijsinstellingen benaderd om de relatie op te bouwen en werving van deelnemers op gang te brengen.

3. Fondswerving:

Om ons programma succesvol te lanceren en meer bekendheid te krijgen, organiseren we een kick-off evenement in september bij Tyr boxing (de boksschool van Marichelle de Jong). Hier willen we iedereen kennis laten maken met de stichting, onze missie en visie delen en ambassadeurs vinden die ons willen helpen bij het realiseren van onze doelen. We zijn enthousiast en vastberaden om een positieve impact te hebben op het leven van deze kinderen en streven ernaar om onze gemeenschap te betrekken bij dit belangrijke initiatief. Naast dit eerste kick-off event voor vrienden en partners is er ook gestart met een inventarisatie naar publieke en private fondsen.

4. Organisatie:

De heeft organisatie heeft een volledig bestuur, een goed functionerende website en een enthousiast team dat klaarstaat om het allereerste Mind over Matter programma te lanceren. Het eerste programma zal plaatsvinden in oktober en we kijken er enorm naar uit om kwetsbare kinderen tussen 12 en 16 jaar oud uit de regio Rotterdam te ondersteunen bij hun persoonlijke, sociale en mentale ontwikkeling.

Verschillende zaken zijn nog in afwachting van een formele afronding zoals de aanvraag ANBI status (opvolgend na rekening en beleidsplan), tevens verkent de stichting de mogelijkheden tot CBF erkenning.

     Activiteiten van de organisatie

De activiteiten van de organisatie zijn te verdelen in de kick-off fase, het programma en niet- verder beschreven terugkerende organisatorische activiteiten en verplichtingen zoals de bestuur overleggen.

De kick-off fase, staat primair in het teken van het opstarten van de organisatie, het eerste Mind over Matter programma en de kick-off voor “Vrienden & Partners”

Tijdens de kick-off fase zijn er een aantal events gepland:

 • Augustus: 3x Box en Bootcamp voor 6 meiden
 • September 21ste Kick Off Marichelle de Jong Foundation

Tevens zal tijdens de kick-off fase ten behoeve van werving deelnemers en inkomsten uit publieke fondsen, relaties opgebouwd worden met de gemeente, sociale instellingen, onderwijsinstellingen en fondsen.

Het programma:

De primaire activiteit van de stichting betreft het Mind over Matter programma.

Het eerste Mind over Matter programma vindt plaats in oktober. Het programma kent de volgende elementen:

 • M-Methode: De thema´s van het programma zijn gebaseerd op de “M-Methode”: Marichelle, Motivation, Mindset, Marine, Meditatie, Mentor, Muscle, Maximum, Maintain, Manifesteren, Master, Missie
 • Kennismakingstraining: Doel van deze training is het selecteren van de kinderen, de tijdens de selecte wordt beoordeeld of zij in het programma passen en een team kunnen vormen. Eventueel worden er ook kinderen geselecteerd voor een volgende editie – of mogelijk in de toekomst een andere groep. Aan de hand van een vragen lijst wordt ook vastgelegd of de kinderen een beperking hebben er mogelijk psychische hulp nodig is en/of mogelijk al krijgt bij een coach. Kinderen die reeds bij een psycholoog lopen of mogelijk dusdanige psychologische kennis en aandacht benodigd is die niet geboden kan worden vanuit het programma worden niet geselecteerd.
 • Selectie: Bij een eventuele selectie zal er een contract aangeboden worden aan de kinderen (en ouders). Hierbij zullen we een eerste stap zetten in het bepalen van gezamenlijke einddoelen.
 • Het programma:
  • Duur programma: 6 weken (6 trainingssessies)
  • 1 “Motivation” Intro & boksen
  • 2 “Marine, Mindset, Motivatie” Doel: Samenwerken
  • 3 “Maintain” uithoudingsvermogen
  • 4 “Mentor, Muscle” Doel: Elkaar aanspreken en coachen. Zijn ze coachbaar?
  • 5 “Meerdere M” Doel: Alle trainingsvormen, principes. Onder vermoeidheid nog technisch kunnen boksen.
  • 6 “Meerdere M” Doel: sociale contacten leggen en communiceren met vreemden in het winkelcentrum
 • Het programma Duur trainingssessie: 2 uur inclusief fysieke training, feedback en team coaching
  • Elke trainingssessie is er een trainingsdoel met huiswerkopdrachten waarbij de ouders een belangrijke taak hebben bij het controleren en/of assisteren. Dit zal opvolgend via structurele telefonische, mail en app communicatie met de ouders besproken worden. Met de deelnemers zal er wekelijks ruimte zijn voor feedback de opdrachten tijdens de trainingssessies.
 • Aan het einde van het programma wordt er een certificaat overhandigd voordeelname wanneer het programma volledig is gevolgd.
 • De “beste” leerling ontvangt daarnaast ook een wisselbeker die hij bij de volgende editie aan de volgende winnaar van de groep mag overhandigen.

Opvolgend zal de organisatie de deelnem(st)ers ondersteunen bij een structurele verbinding aan sport, vereniging en/of andere organisaties die kunnen bijdragen aan het continueren van de impact die het programma gehad heeft.

Het uiteindelijke doel is om elke 2 maanden het programma te voeren. Het tweede Mind over Matter programma staat gepland in januari. De werving en gesprekken voor het tweede programma vinden plaats in december.

Fundraising:

Het eerste evenement na de kick-off zijn de “no knock outs”, dit is een evenement georganiseerd door TYR Boxing. Dit evenement zal tevens dienen tevens als fondsenwerving voor de stichting, waarbij donaties worden geaccepteerd en een deel van de opbrengst van de ticketverkoop naar onze stichting gaat. Het is een samenkomst van gemeenschap, sportiviteit en steun voor een positieve zaak.

Het evenement “No Knock Outs” biedt onze boksschoolleden een kans om vriendschappelijke clubwedstrijden te ervaren, waar ze 3x 2 minuten met dikke handschoenen en hoofdbeschermers tegen elkaar boksen onder toezicht van juryleden en scheidsrechters.

Toekomst

In de komende jaren verwachten we een groeiende vraag naar onze diensten en programma’s, en zullen we ons richten op het verder uitbreiden van onze organisatie om aan deze vraag te voldoen. Om dit te realiseren, zullen we ons team van trainers en specialisten versterken, zodat we meer kwetsbare jongeren kunnen ondersteunen en tevens andere doelgroepen kunnen bedienen, zoals een Parkinson Boksprogramma.

Voorbeelden van initiatieven voor de toekomst:

 1. Het Parkinson Boksen initiatief vereist specifieke expertise, dus zullen we zorgvuldig externe trainers opleiden om deze trainingen twee keer per week te verzorgen. We streven naar een hoogwaardige en professionele aanpak om de deelnemers met Parkinson te helpen hun fysieke en mentale welzijn te bevorderen.
 2. Het vergroten van onze impact door het organiseren van workshops gericht op mentale welzijn. Deze workshops zullen toegankelijk zijn voor een breder publiek en zullen zich richten op het versterken van veerkracht, het omgaan met stress en het bevorderen van een positieve mindset.

Om deze groei en uitbreiding mogelijk te maken, zullen we actief op zoek gaan naar samenwerkingen en partnerships met andere organisaties en instanties die onze missie en visie delen. Op deze manier kunnen we onze krachten bundelen en een groter bereik en impact hebben op de gemeenschap.

Met deze aanpak en toekomstplanning verwachten we ons doel te bereiken om meer mensen te ondersteunen bij hun persoonlijke, sociale en mentale ontwikkeling, en een positieve bijdrage te leveren aan hun welzijn en zelfvertrouwen. We kijken ernaar uit om onze missie voort te zetten en een nog grotere impact te maken in de samenleving.

Organisatie

De Marichelle de Jong Foundation

Vlambloem 117, 3068 JG Rotterdam

KVK 90819837

RSIN 865463943

Marichelledejongfoundation.nl

info@marichelledejongfoundation.nl

ANBI-status in aanvraag

     Bestuur

Het bestuur kent een viertal leden:

Voorzitter: dhr. Donald Drost

Penningmeester: dhr. Levi Pentury

Secretaris: mevr. Esther Kok

Bestuurslid: mevr. Marichelle de Jong

Ter ontwikkeling van strategieën, bepaling van beleid en beheer van de organisatie en financiën zal het bestuur structureel elke 2 maanden bij elkaar komen.

     Werknemers

De werknemers bestaan uit trainers, coaches, project- en organisatorische ondersteuning. Onderstaande betreft tevens het vaste aantal resources benodigd voor het uitvoeren van het programma. In de toekomst zullen er meer trainers, coaches en werknemers zijn waarbij taken uitwisselbaar worden. Echter blijven de aantal benodigde resources per programma gelijk.

 • Hoofdtrainers: maken het programma en geven de trainingen + controleren huis werk (15 uur per project):
  • Louis Baptista
  • Marichelle de Jong
 • Assistent Trainers: assisteren en observeren (12 uur per project):
  • Eva van der Gijp (coach en trainer)
  • Dennis Wielders Jeugdzorg
 • Project ondersteuning Project ondersteuning en ondersteuning bij subsidie aanvragen
  • Daphne van der Hoven – Leeuw
 • Organisatorisch advies en ondersteuning:
  • Peter Kastelein
     Vergoeding

Programma:

Veel activiteiten vinden plaats op vrijwillige basis. Echter zullen de vaste uren gerelateerd aan het programma zelf vergoed worden. Deze zijn bepaald op:

 • Hoofdtrainers: EUR 100 per programma dag (x6 programma dagen inclusief voorbereiding, 2-uur durende sessie en beoordeling huiswerk)
 • Assistent trainers: EUR 80 per programma dag (x6 programma dagen inclusief voorbereiding, 2-uur durende sessie en beoordeling huiswerk)
 • Voor project en organisatie ondersteuning is geen vaste vergoeding bepaald. In de begroting is wel rekening gehouden met EUR 100 per programma dag
 • Voor de werving en intake is geen vaste vergoeding bepaald. In de begroting is wel rekening gehouden met EUR 100 per deelnemer

Organisatie:

Het bestuur en de niet direct aan het programma gerelateerde organisatie werkt op vrijwillige basis. Wel zullen de statutair verplichte activiteiten door derden zoals het opstellen van de jaarrekening vergoed worden aan de uitvoerende partij.

Financiën

Inkomstenwerving:

De stichting verkrijgt haar inkomsten uit subsidies, donaties en schenkingen. Daarnaast kent het programma een eigen bijdrage voor de deelnemers, waardoor er tevens een inkomstenstroom zal zijn vanuit de activiteiten zelf. Deze inkomsten zullen te samen het vermogen vormen van de stichting.

De stichting werkt momenteel aan een proces voor het ontvangen en aanvragen van de om benodigde inkomsten voor het Mind over Matter programma.

Beheer:

Het vermogen van de stichting wordt beheerd door de penningmeester. De liquide middelen worden aangehouden op één zakelijke stichting bankrekening NL82RABO0365098043 van de Rabobank. Naast maandelijkse monitoring en verwerking van de financiële administratie door een ervaren administratiekantoor zullen de financials ieder kwartaal binnen het bestuur besproken worden. Het bestuurt werkt met een begroting en een kwartaallijks budget waarbinnen de organisatie kan opereren. Elk kwartaal zal de haalbaarheid van deze begroting herzien worden.

Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december waarna de jaarstukken (jaarrekening, winst- en verliesrekening, de balans en het bestuurverslag) opgesteld worden door de penningmeester in samenwerking met een ervaren administratiekantoor.

Bestedingsbeleid:

De verantwoordelijkheid van het bestedingsbeleid ligt bij het volledige bestuur. Het bestuur is bevoegd gezamenlijk te besluiten over de begroting en eventuele bestedingen. Zoals beschreven wordt er jaarlijks een begroting opgesteld. Elk kwartaal besluit het bestuur wat het bestedingsbudget is voor de opvolgende 3 maanden.

De stichting heeft geen winstoogmerk, uitgangspunt is dat alle verworven inkomsten ingezet worden voor het doel: kwetsbare individuen in de regio Rotterdam te ondersteunen bij het ontwikkelen van een positiever zelfbeeld, het verbeteren van gewoonten en het bevorderen van hun mentale welzijn.

De basisrichtlijnen voor besteding zijn:

 • Besteding is begroot en vrijgegeven middels het door het bestuur afgegeven kwartaallijkse budget
 • De kosten staan in redelijke verhouding tot de bestedingen
 • Ten minste 90% van de bestedingen worden ingezet op de primaire doelstelling (lees hetgeen impact geeft aan het realiseren van deze doelstelling: het “Mind over Matter” programma”
 • Bestuurders mogen niet over het vermogen van de stichting beschikken alsof het zijn eigen vermogen is (bestedingscriterium)
 • De stichting voert een stikte administratie waarin de volgende elementen worden bijgehouden:
  • De aart, omvang en periode van de inkomsten
  • Welke kosten de instelling per periode gemaakt heeft, gealloceerd aan de volgende categorieën:
   • Direct aan het programma gerelateerde kosten (inclusief vergoedingen)
   • Kosten gerelateerd aan het verwerven van inkomsten
   • Overige doorlopende kosten gerelateerd aan de organisatie (inclusief vergoedingen
   • Eenmalige opstartkosten
   • Eenmalige Investering in materialen

De stichting volgt de richtlijnen van Algemeen nut beoogde instellingen (ANBI) en de branche organisatie Goede Doelen Nederland. Tevens verkent de stichting momenteel de mogelijkheid en haalbaarheid van CBF erkenning.

Jaarlijks zal het bestuur alle activiteiten, bestedingen, inkomstenstomen en opvolgend de richtlijnen evalueren.

Bij eventuele tegenvallende inkomsten kent het bestuur een aantal maatregelen welke zowel het voortbestaan van de stichting als het kunnen realiseren van de doelstelling waarborgt. Hierbij zullen variabele kosten (in onderstaande volgorde tot benodigde besparing) worden verlaagd:

 • Trainingsmateriaal deelnem(st)er in bruikleen in stellen plaats van een set per deelnem(ste)er
 • Eventueel huur of bruikleen van trainingsmateriaal(2) waarin nog geïnvesteerd dient te worden beperken
 •  Zoveel mogelijk digitaliseren van trainingsmateriaal
 • Bij uitzondering – bij een vertraagde cash-in, deels uitstel van betaling hoofdtrainers
 • Verlaging vergoeding hulp trainers en project ondersteuning vooraf te communiceren)

Beginbalans

De stichting is op 13 juli 2023 opgericht. Momenteel bevindt de stichting zich in de opstartende fase. In afwachting van de bankrekening en ANBI status zijn er nog geen donaties en subsidies ontvangen.

Statutaire reporting en ANBI Publicatie

Elk jaar zal de stichting een jaarverslag publiceren. Deze wordt jaarlijks gedeponeerd en gepubliceerd bij de kvk en de website van ANBI.nl. Hierin zal naast de financiële jaarstukken ook verslag gedaan worden van zowel de besteding als de inkomsten van de stichting